She – Painting by © Hervé Scott Flament – AmorArt

Serenade – Painting by © Hervé Scott Flament – AmorArt
The elves of the hookah – Painting by © Hervé Scott Flament – AmorArt